Pravidla soutěže

Pravidla soutěže „95 let“

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí a.s., se sídlem č.p. 10, 588 56 Krahulčí, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3202 (dále též „organizátor“ nebo „pořadatel“).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 01. 05. 2023 0.00.01 hod. do 02.07.2023 23.59.59. hod. Soutěž bude probíhat 9 týdnů, na konci každého týdne budou vylosováni týdenní výherci.

První týden 01. 05. – 07. 05. 2023,

druhý týden 08. 05. – 14. 05. 2023,

třetí týden 15. 05. – 21. 5. 2023,

čtvrtý týden 22. 05. – 28. 05. 2023,

pátý týden 29.05. – 04. 06. 2023,

šestý týden 05. 06. – 11. 06. 2023,

sedmý týden 12. 06. – 18. 06. 2023,

osmý týden 19. 06. – 25. 06. 2023,

devátý týden 26. 06. – 02. 07. 2023.

Na konci devátého týdne budou vylosováni i hlavní výherci soutěže.

3. MÍSTO A ZPŮSOB KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky prostřednictvím webových stránek www.krahulik.cz/95 let. Tato pravidla upravují podmínky soutěže.

4. ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE

Vyhlášení výherců se uskuteční přímo na webu www.krahulik.cz/95let a na facebooku Krahulík – Území dravce, kde budou zveřejněny jméno a město výherců. Zaslané soutěžní fotografie výherců můžou být použity na webu www.krahulik.cz/95let a na facebooku Krahulík – Území dravce v rámci propagace soutěže.

5. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z uvedených osob osobami blízkými.

Do týdenního i celkového vyhlášení výher budou zařazeni jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky.

6. MECHANIKA SOUTĚŽE

Svojí účastí v soutěži souhlasí soutěžící s tím, aby pořadatel využil dostupné informace, které vyplní soutěžící při registraci do soutěže při sdílení soutěžní fotografie na webové stránce www.krahulik.cz/95let a Facebooku – Krahulík – Území dravce a souhlasí též s tím, aby na těchto médiích pořadatel jím zaslanou soutěžní fotografii umístil.

Podmínkou účasti v soutěži je nahrát fotografii, na které je vyfotografován alespoň jeden produkt z řady NA GRIL od společnosti Krahulík označený logem soutěže a svoje kontaktní údaje do formuláře na webové stránky www.krahulik.cz/95let.

Každý týden bude vylosováno 10 výherců týdenních cen (9 týdnů, celkem 90 výherců) a na konci devátého týdne bude vylosováno 5 výherců hlavních cen. Celkově se tedy hraje o 95 cen.

Každý výherce týdenní ceny bude zveřejněn vždy nejpozději do středy následujícího týdne způsobem uvedeným v čl. 4 těchto Pravidel soutěže (tedy do 10. 05., 17. 05., 24. 05., 31. 05., 07. 06., 14. 06., 21. 06., 28. 06. a 05. 07. 2023). Každý týden vyhrává maximálně 10 osob, vyhrát v týdenní soutěži je možné maximálně jednu cenu za daný týden.

Každý výherce celkové ceny bude zveřejněn nejpozději do 16. 07. 2023 způsobem uvedeným v čl. 4 těchto Pravidel soutěže. Do soutěže o hlavní ceny se mohou zapojit i výherci cen týdenních. Hlavní ceny vyhrává 5 osob, hlavní cenu je možné vyhrát jen jednu.

Každý účastník může zaslat neomezený počet fotografií, ale získat může pouze jednou za týden týdenní cenu a jednu cenu hlavní. Pořadatel může mazat duplicitní fotografie.

Fotografie nesmí být hanlivé, urážlivé nebo jinak v rozporu s dobrými mravy. Fotografie, nesplňující uvedené podmínky, budou smazány. Pořadatel ani organizátor nepřebírají žádnou odpovědnost za přijaté příspěvky.

Z důvodu pořádání akce organizátorem soutěže, účastník svou registrací potvrzuje, že v době účasti v soutěži dosáhl plnoletosti.

Účastník svou registrací v soutěži potvrzuje, že se plně seznámil s pravidly soutěže, porozuměl jejich obsahu a s pravidly souhlasí. Účastník svou registrací v soutěži současně potvrzuje, že je jediným autorem všech fotografií, které přihlásí do soutěže.

V případě porušení pravidel ze strany účastníka ztrácí tento účastník právo obdržet výhru.

7. VÝHRY V SOUTĚŽI

Do soutěže pořadatel poskytl tyto ceny:

Týdenní ceny:

Výrobky od společnosti Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí a.s. a drobné dárkové předměty.

Hlavní ceny:

  1. Cena Zájezd do Karibiku
  2. Auto na víkend s plnou nádrží
  3. Plynový gril
  4. Domácí udírna
  5. Sada profesionálních nožů

Ceny budou zaslány nebo předány zástupci společnosti Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí a.s., nejpozději do jednoho měsíce od vyhlášení vítězů.

Na jakékoliv ceny a výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny či výhry obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže změnit pravidla soutěže, či soutěž zkrátit, přerušit nebo odvolat bez udání důvodu, přičemž účastník nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

8. VÝHERCI

Výherci jsou soutěžící, kteří splnili výše uvedené podmínky, nahráli soutěžní fotografii, svoje kontaktní údaje na webové stránky www.krahulik.cz/95let a byli vylosování jedním ze zástupců společnosti Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí a.s.

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže na žádost pořadatele její splnění, který jakkoli jedná v rozporu s těmito pravidly nebo který je ze soutěže vyloučen. Dále je ze soutěže vyloučen soutěžící, který neodpoví na mailové oznámení pořadatele o výhře ceny do 48 hodin po jeho obdržení.

9. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

Výherci cen budou osloveni pořadatelem v den vyhlášení ceny na emailovou adresu, kterou uvedli při registraci do soutěže. Další podmínky pro výplatu výher jsou uvedeny v textu těchto pravidel, zejména pod body 5.-8., a pod bodem 12.

10. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Soutěžící vyslovuje registrací do soutěže bezvýhradnou akceptaci těchto pravidel a současně uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů. Účastník soutěže prvním přihlášením do soutěžní aplikace dává pořadateli v souladu s platnými právními předpisy souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefon a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 2 let od ukončení soutěže.

V případě, že se účastník soutěže stane výhercem jedné z cen, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebook stránkách a webových stránkách pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor je oprávněn pořizovat obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy výherců soutěže či shromažďovat jejich projevy osobní povahy, a bezplatně uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, a dále další práva na ochranu svých osobních údajů, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. PRÁVA POŘADATELE SOUTĚŽE K FOTOGRAFIÍM VYTVOŘENÝM SOUTĚŽÍCÍMI

Soutěžící svojí registrací do soutěže potvrzuje, že je výlučným autorem fotografie přihlášené do této soutěže. Soutěžící uděluje společnosti Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí a.s. souhlas s tím, aby jím zaslanou fotografii užívala bezúplatně v časově i místně neomezeném rozsahu pro propagaci svých výrobků a služeb, přičemž způsob, jakým tak bude činit, je na vůli společnosti Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí a.s. (např. formou video, fotografie, písma, hlasu apod., ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora, jako součást ochranné známky pořadatele, uvedením jména soutěžícího a obce, kde má bydliště, u receptu a fotografie).

12. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebookové stránce Krahulík – Území dravce a webové stránce www.krahulik.cz/95let.

Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.

Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Facebook) ani za jednání třetích osob na sociální síti Facebook či jinde na internetu. Organizátor zejména neodpovídá za doručení e-mailů zasílaných v rámci soutěže, s výjimkou případu, že nedoručení sám zaviní.  

 Účast v soutěži, výhru ani jakákoliv jiná práva z toho vyplývající nelze vymáhat soudní cestou. Pravidla soutěže nejsou návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. obč. zákoníku ani veřejnou nabídkou dle § 1780 a násl. obč. zákoníku.

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány organizátorovi a pořadateli, nikoliv Facebooku.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V Krahulčí dne 28.04.2023